КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ


https://doi.org/10.17748/2075-9908-2017-9-3/2-108-119

Полный текст:


Аннотация

Термин «качество жизни» стал современным словосочетанием и является нормативным для общеупотребительного и профессионального словаря. Этот термин используется в задачах различных научных дисциплин. Его смысл связан с несколькими атрибутами. Словосочетание является «относительно новым, междисциплинарным и многомерным» [11- Heřmanová, 2012]. Качество жизни - феномен нашего времени. Этот феномен рассматривается рядом экспертов в Словакии и за рубежом. Социологи, психологи, экономисты, философы, врачи и другие специалисты выработали в своих дисциплинах различные точки зрения на качество жизни. Поэтому в наши дни этот термин все чаще становится прикладным. Он представляет собой высокую ценность в смысле улучшения нашей жизни [2 - Čičvarová, 2014]. Следует отметить, что не существует исчерпывающего определения этого словосочетания. По словам Babinčáka (2008) и Мareša (2006), в настоящее время невозможно дать универсальное определение этого понятия. В статье рассматриваются основные характеристики качества жизни пожилых людей.

Об авторах

М. Калинкова
Университет им. Константина Философа
Словакия

доктор философии, кафедра физической культуры и спорта,

г. НитрaМ. Орликова
Университет святого Кирилла и Мефодия
Словакия

доктор философии, кафедра социальных наук, 

г. ТрнавaСписок литературы

1. Babinčák, P. 2008. Definície, teoretické modely a indikátory kvality života. In: Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. ISBN 978-80-8068-747-2 pp. 42-78. (in Czech)

2. Čičvarová, J. 2014. Monitorovanie kvality života s dôrazom na pohybové a športové aktivity žiakov primárneho vzdelávania. [Diplomová práca]. Nitra: UKF PF, 57 p. (in Slovak)

3. Čeledová, L., Zavázalová, H., Zikmundová, K. 2005. Mimopracovní aktivity seniorů jako nedílná součást zdravotně sociální prevence. Geriatria, 11, 2005, č. 2, pp. 73-77. (in Slovak)

4. Davideková, M. 2010. Sociálna opora a sociálne služby v systéme sociálnej ochrany. In. Sborník 2. mezinárodní konference - Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha, 2010. ISBN 978-80-86744-84-1 (in Slovak)

5. Duffková, J., Urban,l., Dubský, J. 2008. Sociologie životního stylu. A. ČeNěk, 2008. 240.p ISBN 97880-7380-12-36 . (in Slovak)

6. Foward, S. 2003. State oftheart report on LifeQualityassessment in thefieldof transport and mobility. 31p. Dostupné na internete: http://www.factum.at/asi/download/ASI_D21_final.pdf

7. Hartl, P., Hartlová, H. 2000. Psychologický slovník. Praha: Portál. 774 p. ISBN 80-7178-303-X. (in Czech)

8. Hegyi, L. 2001. Klinické a sociálne aspekty ošetrovania starších ľudí. [Učebné texty]. Trnava: Slovak Academic Press, 2001. 128 p. (in Slovak)

9. Hegyi, L, Š. Krajčík. 2004. Geriatria pre praktického lekára. 1. vyd. Bratislava: Herba, 2004, 298 p. (in Slovak)

10. Herchl, J. 1999. Prichádza tretí vek. Banská Bystrica: DÚ BB. (in Slovak)

11. Heřmanová, e. 2012. Koncepty, teorie a měření kvality života. 1. vyd. Praha: Slon, 2012. p. ISBN 978-80-7419-106-0. (in Slovak)

12. Hnilicová, H. 2005. Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. Praha, In Kvalita života a zdraví, Triton, 2005. pp. 205-216. ISBN 80-7254-657-0. (in Czech)

13. Hnilicová, H., Bencko, V. 2005. Kvalita života - vymezení pojmu a jeho význam pro medicínu a zdravotnictví. 2005. Praktický lekář, roč. 85, č. 11, pp. 656 - 660. ISSN 0032-6739. (in Czech)

14. Hvozdíková, V. 2008. Finančná, demografická, potravinová a environmentálna kríza. Bratislava: REPRO-PRINT, 2008. ISBN 978-80-7144-170-0. (in Slovak)

15. Kebza, V. 2005. Psychosociálny determinanty zdraví.1. vyd. Praha: Akademia, 2005. p. ISBN 80-2001-307-5. (in Czech)

16. Kováč, D. 2000. Kvalita života seniorov a spiritualita. In: Čornaničová R.(ed): Obohacovanie života starších ľudí edukačnými aktivitami. Národné osvetové centrum, Bratislava, 2000, pp. 62-66. (in Slovak)

17. Kováč, D. 2001. Kvalita života - naliehavá výzva pre vedu nového storočia. In: Československá psychologie. Roč. XLV, č. 1. 2001.ISSN 0009-062 X. (in Slovak)

18. Kováč, D. 2002. Osobnosť - od formovania k sebautváraniu. Bratislava: SAV, ÚSTAV experimentálnej psychológie, 2002, p. ISBN 80-88910-08-0. (in Slovak)

19. Kováč, D. 2003. Quality of life. A paradigmatic challenge to psychologists. Studia psychologica, 45, 2003, 2, pp. 81-101.

20. 20 Kováč, D. 2006. Kultivácou osobnosti k excelentnej kvalite života. In: Úvahy o inteligencii osobnosti. Bratislava: Slovak Academic Press, ISBN 80-88910-20-X. (in Slovak)

21. Křivohlavý, J. 2001. Psychologické pojetí a zpusoby zjišťování kvality života. [online]. 2001, [cit. 2014-03-15]. Dostupné na internete: http://jaro.krivohlavy.cz/stare_stranky/clanky/c_kvalita.html (in Czech)

22. Křivohlavý, J. 2004. Pozitivní psychologie, Portál, Praha. (in Czech)

23. Křížová, E. 2005. Kvalita života v kontextu všedního dne. Praha : In : Kvalita života a zdraví, Triton, pp. 217-233. ISBN 80-7254-657-0. (in Czech)

24. Křížová, E. 2005. Sociologické podmínky kvality života. Praha : In : Kvalita života a zdraví, Triton, 2005. pp. 351-364. ISBN 80-7254-657-0. (in Czech)

25. Liba, J. 2005. Výchova k zdraviu a škola. 1. vyd. Prešov, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. p. ISBN 80-8068-336-0. (in Slovak)

26. Litomerický, Š. 1992. Geriatria. Martin: Neografia, 1992. ISBN 80-217-0499-3. (in Slovak)

27. Mareš, J. 2005. Kvalita života a její proměny v čase u téhož jedince. In Československá psychologie. ISSN 0009-062X, 2005, roč. 49, č. 15, p. 19-33. (in Czech)

28. Mareš, J. 2006. Problémy spojetí pojmu „kvalita života“ a jeho definovaním. In: Kvalita života u detí a dospievajúcich I. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-65-9, pp. 11-28. (in Czech)

29. Michalos, A. 2006. The Philosophy of Jaakko Hintikka. La Salle: Randall E. Auxier and Lewis, Edwin Hahn, 2006. 971 p. ISBN 978-0-8126-9463-5.

30. Mühlpachr, P. 2002. K problematice vzdelávání senioru. In: Řehulka, Řehulková: (eds) Učitelé a zdraví 4. Nakl. P. Křepelka, Brno, 2002, p. 191-203. (in Slovak)

31. Mühlpachr, P. Gerontopedagogika. 2004. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 203 p. ISBN 80-210-3345-2. (in Slovak)

32. Ondrejkovič, P. 2003. Kvalita života a každodennosť v živote z pohľadu spoločenských vied. Bratislava: In: Zborník príspevkov zo VII. ročníka cyklu konferencií: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, pp. 8-15. ISBN 80-88868-85-8. (in Slovak)

33. Pacovský, V., Heřmanová H. 1981. Gerontologie. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1981. 304 p. (in Czech) 34. Pacovský, V.1994. Geriatrická diagnostika. 1.vyd. Praha: Scientia Medica, 1994. 152 p. (in Czech)

34. Pavlík, Z. et al. 2009. Demografie (nejen) pro demografy. Praha: SLON, 2009, 241 p. ISBN 978-80-7419-012-4. (in Czech)

35. Rychtaříková. J. 2002. Úspěšné stárnutí- leitmotiv 21 století. Demografie, 44, 2002, č. 1, 43-46 (in Czech)

36. Řehulka, E., Řehulková, O. 2006. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. In: Škola a zdraví 21. Brno: MU, 2006, p. 584-589. ISBN 80-210-4071-8. (in Slovak)

37. Sadovská, M. 2011. Kvalita života onkologických pacientov v paliatívnej starostlivosti: diplomová práca. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 141 p. (in Slovak)

38. Spirduso, W. W., Francis, K. L. , Mac rae, G.P. 2005. Physical dimentions of aging. In: Human Kinetics. USA. pp. 373. ISBN 0-7360-3315-7. (in English)

39. Spirduso, W.W. 1995. Physical dimensions of aging.In: Human Kinetics. USA. p. 419. ISBN-87322-323-3. (in English)

40. Sýkorová, Z. 2008. Kvalita života u adolescentov. Diplomová práca, odbor: Psychológia. MU FF, Brno. 100 p. (in Slovak)

41. Суровцева А.К. Клинико-психологическое исследование качества жизни больных депрессивными расстройствами: автореф. дис. ... канд. псих. наук. Томск, 2005. 23 c. (in Russian)

42. Šolcová, I. 2004. Kvalita života v psychologii: Osobní pohoda (well-being), její determinanty a prediktory. Kvalita života-Sborník příspěvků z konference konané dne 25. 10. 2004 v Třeboni. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky 2004, ISNB 80-86625-20-6. (in Czech)

43. Šulganová, K. 2009. Kvalita života adolescentov v detských domovoch: diplomová práca. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 135 p. . (in Czech)

44. Uher, I. 2014. Determinanty kvality života seniorov. Vedecká monografia. Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 133 s. ISBN 978-80-8152-136-2. http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/epublikacia/#utvs (in Slovak)

45. Važanský, M. 2010. Atributy života starších osob s ohledem na proměny společnosti. In: Zborník príspevkov z konferencie z medzinárodnou účasťou „Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov“. Prešov: 20y kvality života. In: Kvalita života a sociálny kapitál psychologické dimenzie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. ISBN 978-80-8068-747-2 pp. 42-78. 10, p. 194-200 ISBN 978-80-555-0198-7. (in Slovak)

46. Veenhoven, R. 1997. Advances in understanding happiness. Revue Québécoise de Psychologie, 18 p. 29-74. (in Slovak)

47. Zavázalová, H. 2001. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Vyd. Karolinum. 97.p. ISNB 80-2460-326-8. (in Slovak)

48. Zavázalová, H., Zaremba, V., Zikmundová K. Nemocnost, potřeba la spotřeba zdravotní péče u osob vyššího věku. In: Kalvach, Z., Z. Zadák, R. Jirák, H. 2004. (in Slovak)


Дополнительные файлы

Для цитирования: Калинкова М., Орликова М. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Историческая и социально-образовательная мысль. 2017;9(3/2):108-119. https://doi.org/10.17748/2075-9908-2017-9-3/2-108-119

For citation: Kalinková M., Orlíkova M. QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE. Historical and social-educational ideas. 2017;9(3/2):108-119. (In Russ.) https://doi.org/10.17748/2075-9908-2017-9-3/2-108-119

Просмотров: 124

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2075-9908 (Print)
ISSN 2219-6048 (Online)